Oldal kiválasztása

Adatvédelmi irányelvek

Általános adatkezelési tájékoztató www.airedaledesign.hu  használatához

  A WWW.AIREDALEDESIGN.HU  ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

  Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

  A  WWW.AIREDALEDESIGN.HU  több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával és a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével kívánja tenni.

A  WWW.AIREDALEDESIGN.HU kiemelten fontosnak tartja, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelésének szabályait, módját, valamint ezek legfontosabb jellemzőit.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?

 A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezeljük. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatait a  WWW.AIREDALEDESIGN.HU üzemeltetője a „Haizlerné Sulyok Dorisz egyéni vállalkozó” kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címünk: 9735 Csepreg, Damjanich utca 8.

E-mail címünk:  info@airedaledesign.hu  

Webcímünk: www.airedaledesign.hu 

Telefonszámunk: +36 70/619-9229

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?

  A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában találja ezt meg.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

  A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

A  WWW.AIREDALEDESIGN.HU csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. A  WWW.AIREDALEDESIGN.HU kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

Miután Ön megadta személyes adatait, azok valódiságáért és pontosságért a  WWW.AIREDALEDESIGN.HU felel.

Lényeges, hogy azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak a  WWW.AIREDALEDESIGN.HU által kezelt személyes adataival kapcsolatban? Kérheti az adatainak

módosítását : a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti tőlünk adatainak módosítását, a személyes adatok kezelésének ideje alatt.

– törlését, illetve zárolását : a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére – a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük. A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet :

Az adatkezelés teljes tartama alatt jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a  WWW.AIREDALEDESIGN.HU által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 nap alatt teljesítjük. Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatás.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a WWW.AIREDALEDESIGN.HU -t az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében.

Amennyiben a megkereső szerv a jogalapot és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen

Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után a  WWW.AIREDALEDESIGN.HU a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve WWW.AIREDALEDESIGN.HU , vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli.

A tiltakozását a megadott elérhetőségen keresztül közölheti. A tiltakozásának a WWW.AIREDALEDESIGN.HU -hoz történő beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

Jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu

A WWW.AIREDALEDESIGN.HU -N REGISZTRÁLT SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Az adatkezelés NAIH száma: NAIH-131538/2017

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a  WWW.AIREDALEDESIGN.HU regisztrált felhasználóinak (…… személyek) adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

A  WWW.AIREDALEDESIGN.HU   a regisztrál tagjainak alábbi adatait kezeli:

név, email, jelszó

Ezenkívül megadhat adatokat a számlázási adatokra vonatkozóan.

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált érintett igénybe vegye a honlap szolgáltatásait.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a  WWW.AIREDALEDESIGN.HU  kijelölt munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk másnak. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A regisztrált személyek adatait a Netmask Interactive Kft. szerverein tároljuk.

A Netmask Interactive Kft. csatlakozott az adatvédelmi tájékoztatónkhoz és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

Elérhetőségük: 1131. Budapest, Nővér u. 110.

Email:  ugyfelszolgalat@netmask.hu  

Adatkezelési tájékoztató:  https://www.netmask.hu/adatvedelmi-nyilatkozat.html  

A  WWW.AIREDALEDESIGN.HU SZÁMVITELI ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a  WWW.AIREDALEDESIGN.HU üzemeltetőjével üzleti jogviszonyban álló természetes személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

A  WWW.AIREDALEDESIGN.HU ügyfeleinek, regisztrált tagjainak, adatait (név, számlázási cím).

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a számviteli jogszabályokban meghatározott bizonylatok készítése érdekében tarjuk nyilván.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelést a számviteli törvény alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a számla kiállítását követő 8 évig tároljuk.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a  WWW.AIREDALEDESIGN.HU kijelölt munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Számviteli adatainak – ideértve az ügyfeleink vonatkozó adatait is – kezelését külső könyvelő igénybevételével oldjuk meg. Ennek során ügyfeleink személyes adatait a könyvelő székhelyén is kezeli.

Könyvelő adatai: (név, székhely, adószám)

CashMan Online Vállalatirányítási és könyvelési rendszer

AMBRITS Informatikai Tanácsadó Bt.

Levelezési cím: 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E.

Iroda cím: 9400 Sopron, Cengery u. 32-38.

Cégjegyzékszám: 08-06-009574

Adószám: 20937054-2-08

Adatkezelési tájékoztató:   https://www.cmfx.hu/adatkezelesi.php  

A  WWW.AIREDALEDESIGN.HU HÍRLEVÉL KÜLDÉS ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Az adatkezelés NAIH száma: NAIH-131538/2017

Kinek az adatait kezeljük ?

A  WWW.AIREDALEDESIGN.HU hírlevelére regisztrált természetes személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

Az Ön marketing célú eléréshez név, email cím, jelszó adatait használjuk.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A  WWW.AIREDALEDESIGN.HU eseményeinek, szolgáltatásainak megismertetése céljából kezeljük adatait.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A  WWW.AIREDALEDESIGN.HU adatait a hozzájárulása alapján tartja nyilván.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A  WWW.AIREDALEDESIGN.HU az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható a megadott elérhetőségeinken.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A regisztrált személyek adatait a MailerLite Limited szerverein tároljuk.

A MailerLite Limited csatlakozott a Privacy Shield-hez és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

Elérhetőségük: https://www.mailerlite.com/

Email:  https://www.mailerlite.com/contact-us  

Adatkezelési tájékoztató:  https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy  

 Az emailek küldését a Google Ireland Limited szoftverével végezzük, melynek során az adatok a szoftvert üzemeltető szervereire kerülnek. A Google Ireland Limited adatfeldolgozóként az emailküldő szoftverben csak tárolja az adatokat.

A Google Ireland Limited a  következő címeken elérhető:

Postai címük: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

webcímük: https://about.google/

Adatkezelési tájékoztatójuk:  https://policies.google.com/faq?hl=hu